Welsh Mod - Haydn Denman

ARDDANGOSFA YMYLOL

LLEOLIAD: TBC

AR AGOR: DYDD LLUN 7 HYDREF - DYDD SUL 20 HYDREF // TIME TBC


Mods Llandudno ©Haydn Denman

Mods Llandudno ©Haydn Denman

Disgrifiodd rheolwr The Who, Pete Meaden, ffordd o fyw ‘mods’ fel:“byw’n dda mewn amgylchiadau anodd.”Roedd hyn yn fwy gwir yng Nghymru nag yn unman arall ym Mhrydain. 

Yn ei waith, mae'r ffotograffydd 'Mod Cymreig,' Haydn Denman yn amlygu’r isddiwylliant ‘mod’ yng Nghymru.

Dewiswyd y pynciau yn sgil eu cysylltiad â'r byd ‘mod’ a’r nod yw cyfleu’r chwiw go iawn cyntaf ymysg pobl ifanc ym Mhrydain, a ddechreuodd yn Llundain yn niwedd y 50au gan gyrraedd Cymru, ac mae wedi parhau’n angerdd oesol i nifer o bobl ers hynny. 

Mae ‘Mods’ yn arbennig iawn – o ran eu dillad, eu cerddoriaeth a'u steil. Mae dillad, agwedd, dulliau cludiant, a'r ffordd yr ydych chi'n dawnsio i gyd yn agweddau allweddol o'r ystrydeb 'mod.'Mae’r lluniau yn cynnwys ‘mods’ y 60au, pobl a ddatblygodd i fod yn 'mods' yn ystod y dadeni yn niwedd y 70au a'r 80au,  cyfnod Pop Prydeinig y 90au a'r genhedlaeth iau sydd wedi etifeddu ffasiynau a chwant cerddorol eu rhieni. 

Mae Haydn wedi tynnu lluniau mewn ystod eang o leoliadau eiconig ar draws Cymru, gan gynnwys trefi arfordirol De Cymru megis Porthcawl, Penarth a'r Barri, lle'r oedd ‘mods’ a rocwyr yn ymgynnull ar gyfer brwydrau ar lan y môr yn y 60au. 

Mae hefyd yn cyfleu'r ralïau Sgwter Cenedlaethol blynyddol sy'n parhau i gael eu cynnal yn y de yn Ninbych-y-pysgod ac yn y gogledd yn Llandudno sy'n denu miloedd o selogion o bob cwr o Gymru a thu hwnt.  

Mae rhai o’r lluniau mwy teimladwy wedi'u tynnu mewn lleoliadau modern ac ôl-ddiwydiannol. Er enghraifft, y tu allan i’r ffatri Hwfrau ym Merthyr Tydfil, hen bwll glo Penallta, chwareli llechi Blaenau Ffestiniog a’r hen weithfeydd dur ym Mhort Talbot. Roedd y rhain yn lleoliadau cyfarwydd i'r bobl a gafodd eu magu yn yr ardaloedd hynny, a oedd yn dechrau dangos diddordeb mewn cerddoriaeth a dillad er mwyn canfod eu hunaniaeth yng nghanol cymunedau a oedd yn aml iawn yn galed ac yn geidwadol yn nhrefi bychain a gwledig Cymru.  

 “Roedd gennyf i ddiddordeb mawr mewn ystyr hunaniaeth, sy'n ganolog i'r syniad o fod yn 'mod' ac o fod yn Gymraeg. Mae hyn yn rhywbeth yr wyf wedi'i archwilio yn fy ngwaith gan dynnu lluniau o ddiwylliannau a phobl amrywiol ar draws y byd -  roeddwn yn teimlo y gallwn ymdeimlo â'r synnwyr o falchder a'r teimlad o fod yn rhan o rywbeth. Gobeithiaf fod y lluniau’n cyfleu’r angerdd a’r cariad at yr isddiwylliant ‘mod’ sydd yn amlwg wedi bod yn rhan annatod o fywydau nifer fawr o bobl dros yr hanner can mlynedd diweddaf."

Tynnwyd y lluniau ar gyfer llyfr a gyhoeddwyd yn ddiweddar - Welsh Mod:Our Story, dros gyfnod o ddeunaw mis. Mae’r llyfr yn cynnwys cyfweliadau ac atgofion personol o dyfu fyny fel ‘mod’ yng Nghymru dros dair cenhedlaeth wahanol. Y newyddiadurwraig, awdures a’r ‘mod’ brwd, Claire Mahoney yw ysgrifennydd y llyfr, ac ynddo, mae hi’n rhoi tro Gymreig ar is-ddiwylliant mwyaf oesol Prydain. www.welshmod.co.uk

Haydn Denman

Mae Haydn wedi bod yn ffotograffydd dogfennol ers dros ugain mlynedd. Er ei fod yn byw yn Ne Cymru, mae wedi teithio ledled y byd, gan dderbyn sawl comisiwn ynghyd â Dyraniadau gan y Cyngor Prydeinig a Chyngor y Celfyddydau i ddogfennu cymunedau ac ardaloedd yma yng Nghymru yn ogystal â lleoliadau ym Mhatagonia, yr Arctig, De Affrica, Palesteina a’r U.D.A. 

Mae ei waith wedi’i gynnwys mewn sawl arddangosfa a chyhoeddiad, ac mae ei waith hefyd ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth yn ogystal â Ffotogallery, Caerdydd, Cymru.

Yn ogystal â hynny, mae Haydn yn gweithio fel dyn camera a chyfarwyddwr ar gyfer rhaglenni dogfen ar y teledu. Mae wedi teithio'r byd ac wedi gweithio fel cyfarwyddwr ac fel dyn camera a goleuadau ar sawl cynhyrchiad poblogaidd a llwyddiannus.Mae wedi ennill BAFTA Cymru am raglen dogfen a gwaith camera ffeithiol ddwywaith, yn 2000 a 2008.

www.haydndenman-photography.com

Eddie Crole, near Rest Bay Beach, Porthcawl ©Haydn Denman

Eddie Crole, near Rest Bay Beach, Porthcawl ©Haydn Denman

Lewgi Lewis outside Cob Records store in Porthmadog ©Haydn Denman

Lewgi Lewis outside Cob Records store in Porthmadog ©Haydn Denman

Evan Wyn Davies Blaenau Ffestiniog ©Haydn Denman

Evan Wyn Davies Blaenau Ffestiniog ©Haydn Denman