Hestelle: The carer’s Story - Sandra Harper

ARDDANGOSFA YMYLOL

LLEOLIAD: TBC

AR AGOR: DYDD LLUN 7 HYDREF - DYDD SUL 20 HYDREF // TIME TBC


Hestelle ©Sandra Harper

Hestelle ©Sandra Harper

Teithiodd Alexander a Hestelle i Loegr o'r Ynys Garibïaidd, St Vincent & The Grenadines yn y 60au cynnar. Priododd y ddau yma, cawsant 5 o blant, ac fe ymsefydlodd y ddau ym Mhrydain, sydd bellach yn gartref iddynt. Mae Sandra yn ferch i Alexander a Hestelle ac yn rhannu’r gwaith dogfennol personol hwn â ni. 

Yn 2005, cafodd Alexander ddiagnosis o Ganser ac yn y flwyddyn ganlynol, cafodd sawl strôc fechan mewn ychydig ddyddiau. 

Nid fuodd Alexander yr un fath wedyn, a dechreuodd wneud pethau hollol allan o gymeriad. Nid oedd yn gallu ymhyfrydu yn ei angerdd am ddarllen ei hoff lyfrau mwyach, nid oedd yn gallu gweld na deall y geiriau o'i flaen. Roedd ei ymddygiad yn ansefydlog iawn. Ar adegau, roedd yn hapus, yn siaradus ac yn eglur, yn hel atgofion am ei gyfnod fel dyn ifanc yn yr Ynys Garibïaidd. Brydiau eraill, roedd yn gallu bod yn benderfynol ac yn ddigywilydd. 

Roedd Hestelle yn bryderus iawn, ac yn gofyn iddo’n aml beth oedd yn bod arno a pham ei fod yn ymddwyn mor rhyfedd. Roedd hi’n erfyn arno i fynd at y doctor. 

Roedd Alexander yn taeru nad oedd unrhyw beth yn bod arno ac yn dweud ei bod yn gwneud môr a mynydd allan o ddim byd. 

Yn y pen draw, cafodd ddiagnosis o Ddementia ac yn fuan wedyn, nid oedd yn gallu gofalu am ei hun mwyach.  

Fe wnaeth y Dementia gael effaith arno’n sydyn iawn.

Daeth Hestelle yn brif ofalwr i Alexander. Roedd hi’n teimlo’n unig ac yn rhwystredig o bryd i'w gilydd wrth iddi geisio ymdopi ag ymddygiad anrhagweladwy ac ysbeidiol Alexander a’i iechyd dirywiol. Yn ogystal â’i dyletswyddau gofal, roedd Hestelle hefyd yn ceisio ymdopi â’i phroblemau iechyd ei hun ac roedd cerdded i fyny’r grisiau i fodloni anghenion Alexander yn ddyddiol yn achosi poen aruthrol i’w phengliniau arthritig – ar ben hynny, roedd hi'n dioddef â phroblemau yn ymwneud â’r galon, pwysedd gwaed uchel a diabetes. 

Dyma hanes sensitif a phersonol yn ymwneud ag ymroddiad a chariad mam Sandra tuag at ei thad wrth iddi ofalu amdano yn ystod ei flwyddyn olaf cyn ac ar ôl ei farwolaeth yn 2013. 

Mae’n bleser gennym wahodd Sandra i gyflwyno Hestelle, ei stori ddogfennol sensitif gyntaf yn Northen Eye eleni. Mae'n amlygu’r gwaith caled, y cariad, yr ymrwymiad a’r caledi sydd ynghlwm â gofalu am aelod o deulu sy’n ymdopi â salwch angheuol a datblygiad Dementia.

Sandra Harper

Fe wnaethom gwrdd â Sandra am y tro cyntaf fel cynrychiolydd yng Ngŵyl y Northen Eye agoriadol yn 2017, ac eto yn 2018 yng Ngŵyl The Eye yn Aberystwyth. 

Fel ffotograffydd yn Brighton, dechreuodd Sandra ddefnyddio camera yn ei thridegau, ac mae hi'n ariannu ei phrosiectau personol ei hun i wella ei sgiliau adrodd straeon. Mae hi wedi mynychu sawl gweithdy Ffotonewyddiaduriaeth a Dogfennaeth yn Chiang Mai (Gwlad Thai), Sarajevo (Bosnia) a Dinas Mecsico.

O ganol 2017 hyd heddiw, mae hi wedi bod yn ymgymryd â phrosiect dogfennol hirdymor gyda grŵp eglwys o’r enw ‘Made For A Mission’.

www.sandra-harper.com

www.dementiauk.org // www.cancerresearchuk.org

Hestelle ©Sandra Harper

Hestelle ©Sandra Harper

Hestelle ©Sandra Harper

Hestelle ©Sandra Harper

Hestelle ©Sandra Harper

Hestelle ©Sandra Harper