The Gatekeepers - Alex Ingram

ARDDANGOSFA YMYLOL

LLEOLIAD: TBC

AR AGOR: DYDD LLUN 7 HYDREF - DYDD SUL 20 HYDREF // TIME TBC


©Alex Ingram

©Alex Ingram

Mae wardeniaid unigol wedi eu gwasgaru ar ynysoedd bychan o amgylch y DU, sy’n treulio eu bywydau mewn undod distaw, i ffwrdd o dirluniau gorlawn, gor-boblog  y byd trefol.Eu rôl: cynnal a rheoli cadwraeth harddwch naturiol a bywyd gwyllt eu hynysoedd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, a chynnal ymchwil i'r ecosystemau arbennig o fregus.

Gyda mynediad cyfyngedig i’r tir mawr yn ystod misoedd y gaeaf, heb ddŵr tap ffres ac yn wynebu ymosodiad cyson gan stormydd caled a cheryntau peryglus sy’n gallu eu hynysu am wythnosau ar y tro, nid pawb fyddai'n addas i wneud y swydd hon. 

Sut beth yw byw mor agos at y tir mawr, ond eto mor bell i ffwrdd o normau cymdeithasol?Sut maen nhw’n ymdopi pan fo’r ceryntau’n rhy gryf i fynd yn ôl drosodd i gael bwyd a chyflenwadau ffres?Sut beth yw byw heb dechnoleg yr oes fodern rydym ni’n eu cymryd yn ganiataol?A sut mae nhw’n ymaddasu i oresgyn y rhwystrau dyddiol hyn gyda chyswllt dynol cyfyngedig?

Dros y ddwy flynedd nesaf, dyma’r cwestiynau mae Alex eisiau eu harchwilio.Bydd yn ymweld â’r ynysoedd pellennig hyn ac yn treulio amser gyda’r wardeniaid sydd wedi dewis treulio eu bywydau yno, gan obeithio cael gwell dealltwriaeth o sut beth yw byw mewn rhai o’r tirluniau mwyaf prydferth, ond anoddaf i fyw ynddynt yn y DU.

Mewn byd sy’n newid mor gyflym, nod Alex yw cwestiynu sut mae’r ffordd syml hon o fyw yn cyd-fynd â’n byd modern. 

Fis Ebrill hwn, rhoddwyd sylw gwych i The Gatekeepers dros 7 tudalen yng nghylchgrawn The Guardian. Mae The Northern Eye yn edrych ymlaen i arddangos y gwaith sydd ar y gweill hyd yma...

www.alexingramphoto.com

©Alex Ingram

©Alex Ingram

©Alex Ingram

©Alex Ingram

©Alex Ingram

©Alex Ingram