Select Page

The Runway Stops Here

Jonathan Goldberg

Arddangosfa Gŵyl: 9 – 21 Hydref

Jonathan Goldberg: The Runway Stops Here (Grow Heathrow) 

 

Ar safle hen blanhigfa sydd wedi’i gadael yng ngorllewin Llundain, mae yna ofod byw unigryw, lle mae amrywiaeth o bobl wedi dod ynghyd i ffurfio cymuned sy’n esblygu.

Cafodd ei meddiannu gyntaf 7 mlynedd yn ôl gan brotestwyr amgylcheddol a oedd yn flin gyda’r cynigion i adeiladu trydedd redfa. Eu bwriad oedd creu canolbwynt i breswylwyr lleol frwydro yn erbyn ymgyrch i ddymchwel eu cartrefi. Heddiw mae Grow Heathrow wedi esblygu i fod yn eco-bentref cymhleth, ac mae cael eu bygwth ag ehangiad y maes awyr mor fyw nawr ag yr oedd bryd hynny.

Ar hyn o bryd mae tua 30 o breswylwyr ar y safle. Mae’r prif ofod byw cymunedol yn gyfres o dai gwydr hir, gyda chyfleusterau inswleiddio a choginio. Mae pŵer yn cael ei gynhyrchu drwy baneli solar a thyrbin gwynt, nodweddion y gellir eu gweld yn tyrru dros y paneli to gwydr.

Mae llawer o’r bwyd sy’n cael ei fwyta’n cael ei dyfu ar y llain neu o’i chwmpas, ond fe ychwanegir ffynonellau ychwanegol a ganfyddir mewn biniau archfarchnad neu wedi’u casglu o’r farchnad leol pan fyddant yn cau at y bwyd hwn.

Dros amser, ers i Jonathan ymweld â Grow Heathrow gyntaf, mae preswylwyr wedi mynd a dod, rhai’n aros wythnosau, rhai eraill am flynyddoedd. Mae tai a adeiladir gyda deunyddiau ac egwyddorion cynaliadwy’n parhau. Mae pobl newydd yn symud iddynt, gan ddod â’u syniadau eu hunain a rhesymau dros gyfranogi.

Esbonia Jonathan:

Pan ddes i drwy’r giatiau cadarn yn Grow Heathrow ar ddiwrnod o haf, cefais fy nharo gan y teimlad cynnes a gefais gan gymuned sydd wedi’u huno gan gyfres gyffredin o ddelfrydau.

A oeddwn wedi canfod fy iwtopia fy hun mewn sgwat anamlwg disylw yn Middlesex?

Mi ddes yn ymwelydd rheolaidd yn tynnu lluniau mewn gweithdai a digwyddiadau, ac mi wnes i ddechrau teimlo fel rhan o’r prosiect fy hun. Ond mi wnes i hefyd ddod yn ymwybodol o’r caledi a wynebir mewn byw mewn lle o’r fath sydd heb y cyfleusterau sy’n gysylltiedig â ffordd o fyw fodern a chonfensiynol. Gall gaeafau fod yn oer, yn wlyb a llwm.

Mae tensiynau’n codi pan fydd trafodaethau’n mynd i’r afael â materion domestig, a materion mwy arwyddocaol ynghylch cyfeiriad y prosiect yn y dyfodol. Yn ogystal, mae yna fygythiad cyson o gael eich troi allan gan berchennog tir â hanes amheus, sydd ag ychydig iawn o gydymdeimlad ag ymgyrch y gweithredwyr.

 

Dros y misoedd diwethaf, mae’r ddadl dros y rhedfa wedi’i hadfywio gan lywodraeth sydd o blaid mwy o gapasiti maes awyr. Wrth i breswylwyr Grow Heathrow ymddangos fel pe baent yn derbyn y byddant yn cael eu troi allan yn y pen draw, mae paratoadau’n mynd rhagddynt i wneud safiad hollol amlwg, nid yn unig er mwyn achub eu cartrefi, ond hefyd i dynnu sylw at y goblygiadau pellgyrhaeddol sy’n gysylltiedig â hedfan a newid yn yr hinsawdd.

 

Mae ‘The Runway Stops Here (Grow Heathrow)’ yn cael ei arddangos ar y cyd â ‘To Build a Home’ Amanda Jackson yn y brif oriel yn Oriel Colwyn, gyda sioe estynedig rhwng 9 Hydref a 1 Rhagfyr. Mae’n ffurfio rhan o’r cynnwys am ddim yn yr ŵyl sydd ar gael i bawb.

The Runway Stops Here (Grow Heathrow) © Jonathan Goldberg

The Runway Stops Here (Grow Heathrow) © Jonathan Goldberg

The Runway Stops Here (Grow Heathrow) © Jonathan Goldberg